ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ - เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - Top show of Sichuanเฉินตู - ร้านชา - ทะเลสาบเตี่ยซี - เมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกวอุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - เม่าเสี้ยนเม่าเสี้ยน - ล่องเรือเล่อซาน - ง๊อไบ๊ยอดเขาจิงติ่ง - วัดเป้ากั๋ว - เฉินตู - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม - ร้านไข่มุก - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊

ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - Top show of Sichuan


8.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ … สายการบินไทย(TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน เฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีต้นกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชมโชว์ TOP SHOW OF SICHUAN ภายใต้ชื่อว่า PARADISE ETHOS เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของเฉินตูใช้นักแสดงกว่า 200 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยแสง สี เสียงไฮเทค, ทันสมัย และการแต่งกายอันสวยงามตระการตาเป็นการแสดงที่ผสมผสานกันระหว่างโชว์เปลี่ยนหน้ากาก,โชว์ธิเบต รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ และแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของมณฑลเสฉวน พักที่ YINSHENG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วันที่ 2 เฉินตู - ร้านชา - ทะเลสาบเตี่ยซี - เมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะ ร้านชา เชิญชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ จากนั้นนำท่านผานชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง และได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำ ใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์

12.00 น. (เที่ยง)
บริหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว ท่านจะได้พบกับความงดงามของที่นี่ และได้สัมผัสกับกลิ่นไอ ธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยาก ต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมา เพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึ้น เดินทางถึง จิ่วจ้ายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพักที่มีจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับเกสท์เฮ้าน์จนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย์ ที่เรียงรายและมีผู้คนจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวจีนเชื้อสายธิเบต แบ่งแยกออกเป็นหลายชนเผ่า

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JIUXIN HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วันที่ 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว นำท่าน เปลี่ยนขึ้นรถโดยสารของอุทยานเพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “ จิ่วจ้ายโกว ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ สัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบ มีท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ตลอดสองข้างทางท่านจะได้ผ่านชมความงดงามของทะเลสาบต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบหมีแพนด้า ทะเลสาบไม้ไผ่ เป็นต้น ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวี ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำชม ทะเลสาบยาว ซึ่งใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JIUXIN HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วันที่ 4 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - เม่าเสี้ยน


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อำลา อุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ เดินทางสู่อุทยานหวงหลง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นรถโค้ชนำท่านสู่ เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพัน ๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ MAOXIAN INTER HOTELหรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วันที่ 5 เม่าเสี้ยน - ล่องเรือเล่อซาน - ง๊อไบ๊


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ , ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทสองข้างทาง นำท่าน ล่องเรือเกาะเล่อซาน ชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90 ปี (สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803 ) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านสร้าง เพื่อคอยคุ้มครองภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซันเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาสูง และใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ๊ ( เอ๋อเหมยซาน ) ที่ได้รับการขนานนามว่า“เมืองในหมอก” ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเฉิงตู 160 ก.ม. ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วยเอ๋อเหมยซาน, ผู่ถอซาน, อู่ไถซาน และ จิ่วหวงซาน สถานที่แห่งนี้มีวัดวาอาราม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมายและมีพระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขาหลายพันรูป ที่เขาแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมที่งดงาม มีพืชพันธุ์ รวมทั้งสัตว์หายากอีกหลายชนิด โดยเฉพาะผีเสื้อ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก ENENG HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วันที่ 6 ยอดเขาจิงติ่ง - วัดเป้ากั๋ว - เฉินตู - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาจิงติ่ง โดยนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 3, 000 กว่าเมตร มีความสวยงามตามธรรมชาติ สัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าอันสดชื่น

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว วัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสงซึ่งบริจาคเงินจำนวน 100,000 USD เพื่อใช้เป็นทุนในการบูรณะซ่อมแซม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นครเฉิงตู ชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี มีการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษ พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก YINSHENG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์จีน, ทัวร์เฉินตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วันที่ 7 ศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม - ร้านไข่มุก - กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่งเป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก บนพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร ภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคลสำคัญในตำนานอันยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน อาทิเช่น ขงเบ้ง โจโฉ เล่าปี่ ชมหลุมศพจอมทัพเล่าปี่ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ ผ้าไหม สินค้าอันเลื่องชื่อของจีน เป็นของฝากคนทางบ้าน นำท่านแวะเลือกซื้อ ไข่มุกและครีมไข่มุก ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619

17.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) 
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)  ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
  •  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


  อัตรานี้ไม่รวม

   •  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน ต่อ วัน ต่อ คน รวม 140 หยวน ต่อ ลูกค้า 1 ท่านสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน 
   • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
   • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ 
   • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
   • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ