ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน เฉินตู ต้ากู่


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์จีน เฉินตู ต้ากู่ สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ – เฉินตู – จิ่งลี่ลู่ - โชว์หน้ากากเฉินตู – เม้าเสี้ยน – อุทยานผิงโกวจ้าย - หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเซียงเม้าเสี้ยน – อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ “ต๋ากู่ปิงชวน ” งดงามไม่แพ้อุทยานใดใดบนพื้นพิภพอุทยานปี้เผิงโกว – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ตูเจียงเอี้ยน เขื่อนตูเจียงเอี้ยน – วัดเอ้อหวังเมี่ยว - เฉินตู - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วนวัดเจ้าเจี๋ย –อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ ราคาถูก ราคา ทัวร์ ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์จีน เฉินตู ต้ากู่

ทัวร์ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉินตู – จิ่งลี่ลู่ - โชว์หน้ากาก

ทัวร์ วันที่ 2 เฉินตู – เม้าเสี้ยน – อุทยานผิงโกวจ้าย - หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเซียง

ทัวร์ วันที่ 3 เม้าเสี้ยน – อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ “ต๋ากู่ปิงชวน ” งดงามไม่แพ้อุทยานใดใดบนพื้นพิภพ

ทัวร์ วันที่ 4 อุทยานปี้เผิงโกว – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ตูเจียงเอี้ยน

ทัวร์ วันที่ 5 เขื่อนตูเจียงเอี้ยน – วัดเอ้อหวังเมี่ยว - เฉินตู - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน

ทัวร์ วันที่ 6 วัดเจ้าเจี๋ย –อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯอัตรานี้รวม

  • อัตรานี้รวม
  • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
  • - ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  • - ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
  • - ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
  • - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • - ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
  • - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


  อัตรานี้ไม่รวม

   • อัตรานี้ไม่รวม
   • - กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
   • - ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
   • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
   • - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   • - ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
   • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
   • - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ