ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ง๊อไบ๊ สกีซีหลิง 6D5N


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ง๊อไบ๊ สกีซีหลิง 6D5N สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊กเฉินตู – เขาซีหลินซาน – อิสระเล่นสกี ณ ภูเขาหิมะซีหลิง (ไม่รวมค่าเล่น)ซีหลิงซาน – เยื่อเยี่ยผิง(กระเช้า) – เล่อซาน- ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซานง้อไบ้ – ยอดเขาจินติ่ง – พระผู่เสียนทรงช้าง – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋วง้อไบ้ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์สกี ทััวร์เฉินตู ทัวร์จีน ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์สกี ทััวร์เฉินตู ทัวร์จีน ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ง๊อไบ๊ สกีซีหลิง 6D5N

ทัวร์ทัวร์สกี ทััวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 1 กรุงเทพ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก


8.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทาง

10.00 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู เที่ยวบินที่ TG 618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน ซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เฉิงตูมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศ และทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านชม อู่โหวฉือ หรือ ศาลเจ้าสามก๊ก สร้าง ขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริย์ แห่งอาณาจักรเฉิง ปลาย ราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ภายใน ศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่,ขงเบ้ง,กวนอู,เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าปี่ และมเหสี 2 องค์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า ****

ทัวร์ทัวร์สกี ทััวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 2 เฉินตู – เขาซีหลินซาน – อิสระเล่นสกี ณ ภูเขาหิมะซีหลิง (ไม่รวมค่าเล่น)


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ ซีหลิงซาน ประมาณ 2.30 ช.ม. ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพที่ปกคลุมด้วยหิมะอันขาวสะอาดตา และ ความงดงามของบรรยากาศแห่งความหนาวเย็น

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “ซีหลินเซียะซานสกีรีสอร์ท” เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตราฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร และมีทิวทัศน์งดงามจนได้ขนานนามว่า “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก” ทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท แห่งใหม่ และใช้งบประมาณในการลงทุนมากที่สุดของจีนแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะสกี หิมะม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนว์โมบิล เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ำแข็งและอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่า อุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก อุปกรณ์ประมาณ 100-200 หยวน ต่อชั่วโมง) เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี และเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัยภายในยังประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร้านอาหาร,ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ MAPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ****

ทัวร์ทัวร์สกี ทััวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 3 ซีหลิงซาน – เยื่อเยี่ยผิง(กระเช้า) – เล่อซาน- ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สาย
นำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะซีหลิง ซึ่งเป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เขตเมืองมากที่สุดของประเทศจีนมีความสูงราว 5,230 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยหุบเขา ป่าไม้ ลำธาร น้ำตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนยอดเขาจะกลายเป็นทุ่งน้ำแข็งที่เหมาะกับการทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานหลากหลายรายการ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับ ใจ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางไปที่เมือง เล่อซาน ให้ท่านได้ ล่องเรือเพื่อชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดังพระนอนกลางทะเล ท่านจะมองเห็นหลวงพ่อโต เล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หงใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง ซึ่งมีความยาวกว่า 600 ก.ม.พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปปางค์นั่งที่สลักเข้าไปในภูเขา นำท่านเดินทางสู่...ง้อไบ้ หรือ เอ๋อเหมยซาน ชื่อของภูเขาแห่งนี้ได้มาจากรูปทรงของภูเขาเอง ที่มีลักษณะคล้ายคิ้วผู้นับถือลัทธิเต๋า ได้สร้างวัดเต๋าขึ้นที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนา ได้มีอิทธิพลสูงในอาณาจักรเป็นต้นมา เขานี้ได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา โดยเป็นหนึ่งในเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ที่แห่งนี้เคยมีอารามต่างๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได้ 20 แห่ง สภาพทั่วไปของภูเขาแห่งนี้ สลับซับซ้อน มีความสวยงาม มองคล้ายดังจิตรกรวาดด้วยพู่กัน เนื่องจากยอดเขาสูงถึง 3,077 เมตร ทำให้มีอากาศเย็นสบาย แต่หากเป็นช่วงหนาวแล้วอากาศจะหนาวมากจนมีหิมะปกคลุม บนยอดเขาโดยรถยนต์ เป็นแหล่งพุทธสถาน 1 ใน 4 แห่งที่สำคัญของประเทศจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ SHAN YUE HOTEL หรือเทียบเท่า ****

ทัวร์ทัวร์สกี ทััวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 4 ง้อไบ้ – ยอดเขาจินติ่ง – พระผู่เสียนทรงช้าง – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สาย
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดเขาจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆ ที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ ระหว่างการเดินทางให้ท่านชมทัศนียภาพของเขาง๊อไบ๊ ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆ ที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ เอ๋อเหมยซานหรือ ยอดเขาจินติ่งเรียกอีกชื่อว่า ต้ากวงหมิงซัน ‘เทือกเขาแห่งแสงสว่าง’ เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาในจีน (เอ๋อเหมยซันในมณฑลเสฉวน พู่ถัวซันในมณฑลเจ้อเจียง จิ่วหัวซันในมณฑลอันฮุย และอู่ไถซันในมณฑลซันซี) ตั้งอยู่ทางตอนกลางส่วนใต้ของมณฑลเสฉวน บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างที่ราบสูงทิเบต กับที่ราบแอ่งกระทะเสฉวน มียอดเขาพระพุทธรูปหมื่นองค์ วั่นฝอ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,099 เมตร หลังจากถ่ายรูปทำบัตรเข้าอุทยานเรียบร้อยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดเขาจินติ่ง ยอดเขาจินติ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 3 พันเมตร แต่ละปี จะถูกหิมะปกคลุมเป็นเวลากว่าสามเดือน

บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านสู่ วัดหัวจ้าง วัดหัวจ้างสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ตุงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2 พันปีแล้ว เมื่อปี1972 ได้ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ ปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ลงทุน 3 ร้อยล้านหยวนหรือเท่ากับพันห้าร้อยล้านบาทดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง นำท่านนมัสการ องค์พระสมันตภัทร มหาโพธิสัตว์ 1 ใน 7 พระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นที่นับถือทางพระพุทธศาสนามหายาน (มีพระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทร มีลักษณะทรงคชสารเผือกหกงา ช้างเผือกหกงานั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ในบรรดาคชสารด้วยกัน) บริเวณใกล้เคียงนั้นท่านสามารถชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก จากนั้นนำท่านชม วัดเป่ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ SHAN YUE HOTEL หรือเทียบเท่า ****

ทัวร์ทัวร์สกี ทััวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 5 ง้อไบ้ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ นครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบจีนและธรรมชาติที่สวยงามไว้

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองเฉินตู ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะประเทศจีน และเป็นสัตว์คุ้มครอง หมีแพนด้าใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนอน แต่ถ้าตื่นขึ้นมาก็จะกินทันที จัดเป็นสัตว์กินจุโดยสามารถกินต้นไผ่ได้วันละ 50 กก. หมีแพนด้านับเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อันจะพบได้แต่เฉพาะในเขตป่าเขาทางภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวน ในระดับความสูงประมาณ ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ เมตร บริเวณที่มันชอบอาศัยจะต้องเป็นป่าไผ่ที่หนาทึบ มีอากาศหนาวเย็นและค่อนข้างชื้น หมีแพนด้ามีอุปนิสัยที่ชาวจีนมักจะเรียกกันอย่างน่าเอ็นดูว่า "สามจอม" คือ หนึ่ง-จอมกิน หมีแพนด้าแต่ละตัวจะกินไผ่ลูกศรอันโปรดปรานนี้ถึงวันละ ๑๔ ชั่วโมง ในปริมาณ ๒๐-๓๘ กิโลกรัมต่อวัน สอง-จอมนอน หลังจากการกิน มันมักจะนอนในอิริยาบถอันน่ารักและเป็นธรรมชาติ บนกิ่งคาคบไม้ที่สูง ๆ ปราศจากภัยคุกคามจากสัตว์ผู้ล่าตัวอื่น หมีแพนด้ามักจะนอนคราวละ ๒-๔ ชั่วโมง วันละหลาย ๆ ครั้ง และสามคือจอมถ่าย การที่มันชอบกินใบไผ่อยู่ตลอดทั้งวัน จึงต้องระบายออกมาอยู่เสมอ ๆ นั่นเอง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไปโดยจะมีผู้ที่สืบทอดจะเป็นทายาทเท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นโชว์พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น kGuytEeEjkI,500,400 พักที่ GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า ****

ทัวร์ทัวร์สกี ทััวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 6 ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สาย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชม ต่อรองราคา และเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัยเป็นการส่งท้ายก่อนอำลากลับบ้าน

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มื้อพิเศษ อาหารสมุนไพรจีน หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเฉินตู

15.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619

17.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

  • ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ ชั้นทัศนาจร
  • ภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • ที่พักตามรายการระบุ 2 ท่าน : ห้อง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  • อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
  • น้ำดื่มบนรถทุกวัน
  • รถบัสนำเที่ยวตามรายการ
  • มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่ (กรณีเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน
  • ซ่าจีน (เฉพาะพาสปอร์ตไทย)
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


  อัตรานี้ไม่รวม

   • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าทำหนังสือเดินทาง
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
   • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
   • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ