ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ล่องทะเลสาบ เล่นสกีซีหลิง


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ล่องทะเลสาบ เล่นสกีซีหลิง สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – โชว์เปลี่ยนหน้ากากศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – วัดเจ้าเจี๋ย – ภูเขาหิมะซีหลิงลานสกีซีหลิง – เมืองสุ้ยหนิง – ล่องเรือทะเลสาบเจ้าแม่กวนอิมวัดหลิงฉวน – วัดกว่างเต๋อ – เฉินตูช้อปปิ้งถนนจินหลี่ – เฉินตู – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ทัวร์จีน ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ทัวร์จีน ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ล่องทะเลสาบ เล่นสกีซีหลิง

ทัวร์ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก


8.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน THAI AIRWAY มีเจ้าหนาที่ทางทัวร์ฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.00 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตูโดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 618 (อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.00 น.
ถีง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ ( 567,000 ตารางกิโลเมตร ) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่ , ธิเบต , เมี้ยว , หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “ เมืองจีน ” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชม อู่โหวฉือ หรือ ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิง ปลาย ราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าปี่และมเหสี 2 องค์ จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง จากนั้นท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป พักที่ POERFCITE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 2 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – วัดเจ้าเจี๋ย – ภูเขาหิมะซีหลิง


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนั่งรถเล็กเที่ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้า นำท่านแวะชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเที่ยวชม วัดเจ้าเจี๋ย ซึ่งเป็นอารามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและได้มีการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ. 1663 ในสมัยราชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เขต ภูเขาหิมะซีหลิง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเฉินตู เขาซีหลิงเป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองมากที่สุดของประเทศจีน ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นที่ราบบนยอดเขาบนระดับความสูง 2,200- 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลครอบคลุมพื้นที่ราว 8ตร.กม.โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซียส นับเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับการเล่นสกีหิมะ ที่ไม่ต้องทนกับสภาพความหนาวเย็นจนเกินไป ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพที่ปกคลุมด้วยหิมะอันขาวสะอาดตา และความงดามของบรรยากาศแห่งความหนาวเย็น

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ทัวร์ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 3 ลานสกีซีหลิง – เมืองสุ้ยหนิง – ล่องเรือทะเลสาบเจ้าแม่กวนอิม


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ ลานสกีซีหลิง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 ซม. ภายในบริเวณลานหิมะพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะ สกีหิมะ ม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนโมบิล เครื่องเล่นสไลด์ลงจากภูเขาน้ำแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าและเครื่องเล่น อุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก อุปกรณ์เริ่มต้นประมาณ 50-200 หยวน ต่อชั่วโมง)

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสุ้ยหนิง เมืองที่คนจีนเชื่อว่า เป็นที่กำเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม สุ้ยหนิงเคยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นทะเลสาบกลางเมืองที่สวยงาม เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องโพธิสัตว์กวนอิม ชมทิวทัศน์ธรรมชาติผ่านเกาะต่างๆที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณ และชมความสวยงามของตัวเมืองสุ้ยหนิงบนเส้นทางน้ำที่แสนสบาย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ TIAN YOU HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 4 วัดหลิงฉวน – วัดกว่างเต๋อ – เฉินตู


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดหลิงฉวน หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์สุย และบูรณะพัฒนา มีความเชื่อว่าเป็นวัดที่มาความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก และมีเรื่องเล่าขานกันว่า เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ชาวบ้านที่มาสักการะเห็นเจ้าแม่องค์นี้ได้กระพริบตาและหลั่งน้ำตา เสมือนท่านสงสารชาวผู้ประสบภัย ภายในวัดแห่งนี้ยังได้แสดงประวัติของเจ้าแม่กวนอิมอย่างละเอียดให้ท่านได้กราบไหว้สักการะและขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วิหารเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นองค์ยืนสูง 18.6 เมตรอยู่ในอาคารสูง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของสุดยอดโบราณสถานกว่าพันปีที่ วัดกว่างเต๋อ หรือวัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมในร่างชาย) ซึ่งเคยประทับที่นี่ 68 ปี จากนั้นจึงย้ายไปอยู่เกาะผู่โถ่ซาน ซึ่งเป็นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตรา เข้า-ออกที่วัดแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขต วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 อย่าง คือ หน้าบันโบราณ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ตราประทับหยกเหอเถียน เจ้าแม่กวนอิม ป้ายจารึกเก้ามังกรประวัติเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูปหยก 1 ใน 4 ของโลก จากนั้นอิสระให้ท่านปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่าเสริมบารมี เพื่อสิริมงคลแด่ตัวท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฉินตู เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ จากนั้นนำท่านชม ร้านคริสตัล ให้ท่านได้เลือกซื้อคริสตัลและสินค้าประเภทคริสตัลที่ขึ้นชื่อ ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตและเจียระไนอย่างดี

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ POERFCITE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ทัวร์จีน วันที่ 5 ช้อปปิ้งถนนจินหลี่ – เฉินตู – กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเมนู...อาหารสมุนไพรยาจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.00 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 619

17.30 น.
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตรานี้รวม

  • ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ ชั้นทัศนาจร
  • ภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • ที่พักตามรายการระบุ 2 ท่าน : ห้อง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  • อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
  • น้ำดื่มบนรถทุกวัน
  • รถบัสนำเที่ยวตามรายการ
  • มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่ (กรณีเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน)
  • วีซ่าจีน (เฉพาะพาสปอร์ตไทย)
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


  อัตรานี้ไม่รวม

   • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าทำหนังสือเดินทาง
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
   • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
   • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ