ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เฉินตู ลาซา ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก 7 วัน


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์เฉินตู ลาซา ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก 7 วัน สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
สนามบินสุวรรณภูมิเฉินตู - ลาซาลาซา- พระราชวังโปตาลา – วัดโจคังใหญ่- ช้อปปิ้งสินค้าบนถนนแปดเหลี่ยมพระราชวังฤดูร้อนนอร์ปู้หลินข่า – อารามเซรา - อารามฉือปั้งลาซา (นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก )อยู่บนรถไฟผ่านเมืองเก้อเอ๋อมู่ –ทะเลสาปชิงไห่-ถึงซีหนิง-ถาเอ๋อซื่อ-บินกลับเฉินตูเฉินตู-ศาลเจ้าสามก๊ก-ตลาดอุโมงค์-กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู ลาซา ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก 7 วัน

ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
24.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR CHINA เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ณ สนามบิน......

ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 เฉินตู - ลาซา


3.00 น. (ตีสาม)
นำท่านเหิรฟ้าสู่...นครเฉินตู..... โดยเที่ยวบิน CA 402

6.30 น.
เดินทางถึงนครเฉินตู (แวะเปลี่ยนเครื่องบิน) ไกด์ท้องถิ่นรับกรุ๊ป รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้า ก็ไปตลาดได้ดิน

11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.
นำท่านเหิรฟ้าสู่.....นครลาซา (ทิเบต)โดยเที่ยวบิน CA 4445

15.30 น.
ถึงสนามบินเมือง ลาซา สนามบินที่สูงที่สุดในโลก เมืองหลวงของทิเบต ซึ่งเป็นดินแดนที่สมญานามว่า ดินแดนหลังคาโลก สูงจากระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...... จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง ลาซา ระหว่างเดินทางสู่ที่พักเมืองลาซา ไกด์ท้องถิ่นแนะนำเส้นทาง และชมบรรยากาศ เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ทิวทัศน์แม่น้ำยาร์ หลุงจางป๋อนครลาซา เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ถึงที่พักจัดเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระวันแรกเพื่อปรับสภาพเนื่องจากเมืองลาซาตั้งอยู่ที่สูงมากทำให้ในอากาศมีปริมาณออกซิเจนน้อย ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ชาวทิเบตแต่งกายแบบพื้นเมือง ตกแต่งด้วยอัญมณีต่าง ๆ และผู้คนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาต่างก็มีกงล้อมนต์ในมือแล้วเดินหมุนกงล้อมนต์ไปตลอด เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของทิเบต.....

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัย

ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 ลาซา- พระราชวังโปตาลา – วัดโจคังใหญ่- ช้อปปิ้งสินค้าบนถนนแปดเหลี่ยม


เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร

สาย
เดินทางชม พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่างๆเกือบ 1,000ห้อง สร้างเมื่อ ค.ศ.700 โดยกษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วนคือส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลืองพระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาสพระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ 13) และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระไตรปิฎกทั้งสิ้น

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทางชม วัดโจคังใหญ่ (ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ (Jokhang Temple) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล พระลามะจำนวนมากจะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่  สร้างในสมัยของกษัตริย์ซองเซิน กัมโป (อยู่ในปีค.ศ.620-649  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่รวมอาณาจักรทิเบตให้เป็นปึกแผ่น) เช่นกัน  เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์   คือ ชาติจีน และเนปาล นำเข้ามายังทิเบต  ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์     มีตำนานเล่ากันว่า ก่อนที่กษัตริย์ซองเซิน กัมโป จะสร้างวัดต้าเจาซื่อ   ได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศ     หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้น   ปรากฎว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเอง   นิมิตรของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็น จึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดี   กษัตริย์ ซองเซิน กัมโป ก็เลยสร้างให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง   ภายในวัดมีสิ่งสำคัญอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ อาทิเช่น   รูปปั้นอนุสาวรีย์ ยา 2 เม็ด ที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน    บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวิน เฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1300 ปีก่อน  ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ด หรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน ยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย จากนั้นนำท่านออกมาเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่ ถนนฆอร์หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ชื้อสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย

ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระ พักที่ HOLY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปู้หลินข่า – อารามเซรา - อารามฉือปั้ง


เช้า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

สาย
นำท่านไปชม พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูหลินข่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซาเพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต นอร์ปู้หลิงข่า แปลว่า “สวนอัญมณี” ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่างๆโดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูหลินข่า สร้างในปี ค.ศ.1750 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ แม้แต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต...

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทาง ชมอารามเซรา ซึ่งตั้งอยู่บนเขาตาติปู สร้างเมื่อปี พ.ศ.1419 โดยศิษย์รูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 เป็นศูนย์กลางของนิกายลามะหมวกเหลือง เคยใช้เป็นที่ประทับขององค์ดาไลลามะองค์แรกๆ ก่อนที่จะย้ายเข้าไปที่วังโปตาลา วัดนี้เป็นที่ตั้งของสถูปพระศพดาไลลามะองค์ที่ 2,3,4 ในยุคที่รุ่งเรือง วัดนี้เคยมีลามะจำพรรษาอยู่ถึง 10,000 รูป ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416  เป็นผู้ปฏิรูปและก่อตั้งพุทธศาสนา ลัทธิเกอลักปา (Gerlugpa Sect) หรือ นิกายคุณธรรม ซึ่งนิยมเรียกนิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ชอง ฆาปา ก็คือพระอาจารย์ ขององค์  ดาไล ลามะที่  1)  อารามแห่งนี้เคยมีพระจำวัดอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รู้จักกันดีทั่วทิเบต  เนื่องจากมีสำนักสงฆ์ที่มีคุณภาพอาคารหลัก ๆ ของอารามยังคงอยู่ในสภาพดี เนื่องจากไม่ถูกทำลายลงในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม ปัจจุบันวัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว 300 รูป ยังมีสีสันและจิตวิญญาณของทิเบตอย่างสมบูรณ์ ที่นี่เคยใช้เป็นที่ฝังศพบนฟ้าของชาวทิเบต(เคยมีการแพร่ภาพพิธีนี้ออกอากาศในยุโรป จนรัฐบาลจีนสั่งห้ามมิให้คนภายนอกเข้าไปในสถานที่ทำพิธีหลังวัดโดยเด็ดขาด) นำคณะชม อารามฉือปัง (เดรปุง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1416 โดยลูกศิษย์ผู้หนึ่งของพระสังกัปปะ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าพักที่ HOLY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 ลาซา (นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก )


เช้า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม **กระเป๋าใบเล็กให้จัดเตรียมเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นสำหรับ 1 คืน เพื่อค้างบนรถไฟ 1 คืน

สาย
นำท่านขึ้นรถไฟจากลาซาเดินทางเข้าสู่เมือง ซีหนิง ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาทั้งหมู่บ้านธิเบต ทุ่งหญ้า

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหาร บนรถไฟ รถไฟ สู่อำเภอ น่าจวี่ ผ่านทุ่งหญ้าเซียงถัง(4,600 ม.) พื้นที่กว่า 6 แสน ตร.กม. ดูเหมือนผ้าห่าต๋า สีเขียวผืนหนึ่งปูไว้บนที่ราบสูง รถไฟวิ่งท่ามกลางทะเลดอกหญ้า เหมือนไข่มุขที่เคลือบไว้บนพรมไหม สีสรรสวยงสม ขอบฟ้าสุดสายตา เป็นภูเขาหิมะติดกัน ยื่นยาวไปทางเส้นรถไฟ นอกนั้นยังมีทะเลสาปเทวดา และน้ำพุร้อนอีกมากมายกระจายอยุ๋ในทุ่งหญ้า หากท่านมาในนช่วงเวลากค.-สค. จะเห็นชาวธิเบตแข่งม้าบนทุ่งหญ้าแห่งนี้นานถึง ครึ่งเดือน มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลก ชมงานแข่งม้า

15.30 น.
รถไฟจอดให้ชมวิวใน ทะเลสาปชั่วนา (สูงจากน้ำทะเล 4,800 ม. พื้นน้ำ 400 ตร.กม.) เป็นทะเลสาปน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาปตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเซียงถัง มักจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาป เช่นจามรี ลา  แอนธิโลพ์ แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ฯลฯ สีของน้ำเปลี่ยนไปตามฤดูกาล  จากนั้นนำท่านชมเขาถังกู่ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชมกาเซียเจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กม. กว้าง 2 กม. ในช่องเขาถังกู่ระ กาเซียสายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแยงซีเกียงโดยแท้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างธิเบต กับมณฑลชิงไห่.....รถไฟชลอให้ท่านชมวิวช่องเขาถังกู่ระ (5,072 ม.) ซึ่งเป็นประตูสู่ดินแดนลึกลับธิเบตและเป็นจุดสูงสุดที่มีทางรถไฟผ่านในโลกจากนั้นลงเขาถังกูระ

18.00 น.
ผ่านแม่น้ำธงเทียน เป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว  เป็นแม่น้ำสายแรกตอนบนแยงซีเกียง รถไฟลงถึงจุดต่ำสุดในระหว่างทางเขาถังกู่ระและเขาคุนลุ้น ผ่านแม่น้ำโถโถ ซึ่งเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงยาว 346 กม. สูงเหนือจากน้ำทะเล 4,533 เมตร มองออกจากหน้าต่างในสถานีรถไฟ เห็นเขาหิมะหลายลูก ตั้งอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำสายทองแยงซีเกียงยอดที่สูงสุดเป็นเขาเก๋อตันตง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (อาหารดีที่สุดบนรถไฟ โต๊ะละ 4 ท่าน) (พักบนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด พักตู้นอน ห้องละ 4 คน ห้องน้ำในตู้นอน * ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ / บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป / มีหมอและห้องพยาบาลบริการ

20.00 น.
20.10 น.  รถไฟ ลอดอุโมงค์ลมไฟ เป็นอุโมงค์ที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก 5010 ม.ยาว 1338 ม. พื้นดินของอุโมงค์ 80 เปอร์เซนต์ เป็นดินน้ำแข็ง เป็นอุโมงค์ที่สร้างด้วยนิวไฮเทคใช้เวลาสร้างเพียง 10 เดือนเท่านั้น
.... รถไฟวิ่งผ่าน สวนอนุรักษ์สัตย์เข๋อ เข๋อซีลี่ เป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างที่สุด เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุด และมีจำนวนสัตว์ป่ามากที่สุดของจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตร.กม. ระดับเหนือน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุด -40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี (30 เมตรต่อวินาที) อากาศร้ายแรงทำให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพักอยู่อาศัยเลยเรียกว่าเป็น ขั้วโลกแห่งที่สาม แต่กลับกลายเป็นสวนที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด เพื่อไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานลอยขึ้นเหนือพื้นดิน เพื่อให้รถไฟวิ่ง จึงได้อาศัย อยู่ใต้สะพานซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขตจำกัด รถไฟแล่นข้ามสะพานชิงสุย เพื่อข้ามแม่น้ำฉู่หม่าเออร์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของทางรถไฟสายยิ่งใหญ่แห่งนี้ 

22.00 น.
ลอดอุโมงค์ เขาคุนลุ้น (2 นาที) เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเขตดินแดนน้ำแข็งของโลก อุโมงค์ มีความยาว 1686 ม. สูงจากระดับน้ำทะเล 4648 เมตร ช่วงหนาวสุด -30 องศา จากนั้นขึ้นเขาเทวดา คุนลุ้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลัง ภูเขาทั้งหลายของประทศจีน เป็นภูเขาเทวดาแห่งแรกของจีน ยาว 2,500 กม.  กว้าง 130-200 กม. มีความสูงเฉลี่ย 5600 เมตร ยอดเขาคุนลุ้นสูงสุด 7719 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นบรรพบุรุษของภูเขาหมื่นๆลูก ผ่านสถานี เขาหิมะยู่จู  เป็นยอดเขาคุนลุ้นระดับน้ำทะเล 6178 เมตร

ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 อยู่บนรถไฟผ่านเมืองเก้อเอ๋อมู่ –ทะเลสาปชิงไห่-ถึงซีหนิง-ถาเอ๋อซื่อ-บินกลับเฉินตู


เช้า
รับประทานอาหาร บนรถไฟ เดินทางสู่ เมืองเก๋อเอ๋อมู่ ชม ทะเลสาบชิงไห่ เป็นไข่มุกดวงใหม่แห่งหลังคาโลก เมืองเก๋อเอ๋อมู่ ห่างจากเมืองซีหนิง 800 กม. อยู่บนที่ราบสูงธิเบต – ชิงไห่ และเชิงเขาคุนลุ้น เป็นเมืองที่มีพื้นที่ปกครองมากที่สุดของโลก มีประวัติยาวนานมากกว่า 2800 กว่าปี ตัวเมืองสร้างขึ้นในปี 1953 ตอนที่ทหารเหมา เจ๋อ ตุง สร้างทางหลวงเพื่อขนส่งสิงค้าให้ เข้าทิเบตได้ง่ายขึ้นเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของหลังคาโลก รองลงจากลาซาและซีหนิง

11.00 น.
รถไฟถึงเมืองซีหนิง เมืองหลวงของมณฑลชิงไห่ ใหญ่อันดับ 2 บนหลังคาโลก เปลี่ยนเป็นรถบัสเดินทางต่อ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชม อารามถาเอ๋อซื่อ อยู่ห่าง 25 กิโลเมตรจากตัวเมือง จากนั้น เดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานซีหนิง อารามถาเอ๋อซื่อ เป็นอารามแบบทิเบตที่สร้างทับสถานที่เกิดของพระสังกัปปะ พระผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองขึ้นในทิเบต วัดนี้เคยถูกทำลายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม แต่ในภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1980 นำชมหอประติมากรรมเนยจามรี ที่แกะสลักเป็นภาพชาดก

19.00 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบิน CA 4212 เดินทางถึงเฉินตู เดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ GOLDEN GULF HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู วันที่ 7 เฉินตู-ศาลเจ้าสามก๊ก-ตลาดอุโมงค์-กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องโรงแรม

สาย
นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิง ปลาย ราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ภายใน ศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าปี่ และมเหสี 2 องค์ ก่อนอาหารนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง.....

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ตลาดใต้ดิน เชิญท่านสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าที่มีราคาถูกและสินค้าบางชนิดสามารถต่อรองได้มากกว่า 50% อาทิ เสื้อผ้า,รองเท้า, กระเป๋าเดินทาง ,นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกอื่นๆๆ มากมาย ฯลฯ

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร **อาหารสมุนไพรจีน “ถงเหรินถัง” หลังอาหารนำชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเฉินตู ในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสือบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภาย นอกทั่วไป จบการแสดงนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)

00.20น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 401
02.00น
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สินค้ารัฐบาลจีนที่แวะชม : โรงงานบัวหิมะ / โรงงานผลิตชา / ไข่มุกน้ำจืด / โรงงานผ้าไหมจีน
หมายเหตุ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป


อัตรานี้รวม

    • ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ ชั้นทัศนาจร / ภาษีสนามบินทุกแห่ง / ที่พักตามรายการระบุ 2 ท่าน : ห้อง / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ / อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ / น้ำดื่มบนรถทุกวัน / รถบัสนำเที่ยวตามรายการ / มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่ (กรณีเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน) / วีซ่าจีน (เฉพาะพาสปอร์ตไทย) / ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


    อัตรานี้ไม่รวม

      • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ /ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว / ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ